Buitenlands diploma

Buitenlands diploma - Internationale mobiliteit

Publicatie 14 juni 2018

De procedure om gemachtigd te worden om de geneeskunde uit te oefenen in België verschilt afhankelijk van de oorsprong van het diploma en van de nationaliteit van de houder ervan.

I. Procedure voor een arts houder van een diploma dat in de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland werd behaald

De hiernavolgende informatie betreft de diploma's (basisopleiding arts en opleiding arts-specialist) die beantwoorden aan de toepassingsvoorwaarden van de Europese richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europese Parlement en van de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

1. Erkenning van het diploma

Ingevolge de zesde staatshervorming staat de FOD Volksgezondheid niet langer in voor de aanvragen voor de erkenning van de artsendiploma's, maar valt deze bevoegdheid voortaan onder de gemeenschappen :

- de Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) (benaming van de Franstalige gemeenschap van België) : http://www.enseignement.be/index.php?page=27894&navi=4370

- de Vlaamse gemeenschap : http://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/erkenning/foreign

- de Duitstalige gemeenschap : http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-110/;

U dient zich te wenden tot een van deze instanties voor elke vraag om informatie over het versturen of samenstellen van uw dossier. Via de elektronische links naast de benaming verkrijgt u de contactgegevens en de lijst van de te verzamelen documenten voor het samenstellen van uw dossier.

2. Visum toelating om de geneeskunde uit te oefenen

Nadat u de erkenning van uw diploma hebt verkregen in de vorm van een ministerieel erkenningsbesluit zal u automatisch een visum ontvangen van de FOD Volksgezondheid.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de site https://www.health.belgium.be/nl/e-services/visum-voor-een-buitenlands-diploma

3. Inschrijving op de lijst van de Belgische Orde der artsen

Vervolgens dient u, in het bezit van de erkenning van uw diploma en van uw visum, uw inschrijving op de lijst van de Orde der artsen aan te vragen bij de provinciale raad van de Orde der artsen waar u uw medische woonplaats wenst te vestigen, dit wil zeggen de plaats waar u uw hoofdactiviteiten zal uitoefenen.

Bij de aanvraag tot inschrijving op de lijst van de Orde dient u de volgende documenten te voegen:

- de erkenning van het diploma door een van de gemeenschappen;

- het visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid;

- een uittreksel uit het strafregister, of bij ontstentenis een gelijkwaardig document, dat niet ouder is dan drie maanden en is afgeleverd door de bevoegde instantie van de staat van oorsprong of van herkomst;

- een verklaring die het land of de landen aangeeft waar u uw beroep hebt uitgeoefend evenals de plaats waar u uw hoofdactiviteit zal uitoefenen;

- indien u de geneeskunde reeds hebt uitgeoefend in de staat van oorsprong of van herkomst of in een ander land: een document dat niet ouder is dan drie maanden en is afgeleverd door de bevoegde instantie van die staat en dat bevestigt dat u nog geen tuchtsanctie hebt opgelopen of een overzicht bevat van de professionele of administratieve maatregelen of sancties die tegen u zijn genomen evenals van de strafrechtelijke sancties met betrekking tot de uitoefening van het beroep. Dit originele attest van de tuchtinstantie dient de gehele periode sinds het verkrijgen van uw basisdiploma te bestrijken. Indien u de geneeskunde hebt uitgeoefend in verschillende buitenlandse landen dient u een eerbaarheidsattest voor te leggen van de bevoegde instantie van elk van deze landen voor de periode dat u er hebt gewerkt.

Wij vestigen uw aandacht erop dat iedere arts-houder van een basisopleiding arts die een specialisatie wenst te beginnen in België op de lijst van de Orde der artsen dient te zijn ingeschreven.

Gegevens van de provinciale raden van de Orde der artsen : https://www.ordomedic.be/nl/provinciale-raden/provinciale-raden/


4. Erkenning van de opleiding arts-specialist

Nadat u het visum toelating om de geneeskunde uit te oefenen, verkregen hebt (punt I.2) en ingeschreven bent op de Lijst van de Orde (punt I.3) kan u uw erkenning van arts-specialist aanvragen bij de gemeenschap die uw basisdiploma erkend heeft (punt I.1).

II. Procedure voor een arts houder van een diploma dat noch in de EER noch in Zwitserland werd behaald

1. Gelijkwaardigverklaring van het basisdiploma

U dient uw diploma gelijkwaardig te laten verklaren bij een van de gemeenschappen :

- Service Équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles (benaming van de Franstalige gemeenschap van België) : http://www.equivalences.cfwb.be/

- Naric-centrum van de Vlaamse gemeenschap : http://naricvlaanderen.be/

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/fiche.aspx?id=7390

- Duitstalige gemeenschap : http://www.ostbelgienbildung.be/

2. Toelating om de geneeskunde uit te oefenen
BETREFT UITSLUITEND de arts met een niet-EER- of niet-Zwitserse nationaliteit

Nadat u het gelijkwaardigheidsattest hebt verkregen van een van de ministeries van de verschillende gemeenschappen dient u een gemotiveerd verzoek om het beroep uit te oefenen in te dienen bij de minister die bevoegd is voor de Volksgezondheid. Deze zal het advies vragen van de Hoge raad van artsen-specialisten en huisartsen. Bij een gunstige beslissing zal u bij koninklijk besluit de toelating verkrijgen om de geneeskunde uit te oefenen in België.

Voor meer inlichtingen en de gegevens van de bevoegde instanties, kunt u terecht op de site https://www.health.belgium.be/nl/e-services/visum-voor-een-buitenlands-diploma

3. Visum

Nadat u het gelijkwaardigheidsattest van een van de ministeries van de verschillende gemeenschappen hebt verkregen en de toelating om de geneeskunde uit te oefenen in de vorm van een koninklijk besluit zal u automatisch een visum ontvangen van de FOD Volksgezondheid

Voor de gegevens kunt u terecht op de site https://www.health.belgium.be/nl/e-services/visum-voor-een-buitenlands-diploma.

4. Inschrijving op de lijst van de Belgische Orde der artsen

Tot slot dient u uw inschrijving op de lijst van de Orde der artsen aan te vragen bij de provinciale raad van de Orde der artsen waar u uw medische woonplaats wenst te vestigen, dit wil zeggen de plaats waar u uw hoofdactiviteiten zal uitoefenen.

Bij de aanvraag tot inschrijving op de Lijst van de Orde dient u de volgende documenten te voegen :

- het regeringsbesluit dat het buitenlands diploma gelijkwaardig verklaart;

- indien u geen EER- of Zwitserse nationaliteit hebt : het koninklijk besluit dat u toelating verleent om de geneeskunde uit te oefenen (zie punt II.2);

- het door de FOD Volksgezondheid afgeleverde visum van het gelijkwaardig erkende diploma van arts;

- een verklaring die de plaats aangeeft waar u uw hoofdactiviteit zal uitoefenen;

- een getuigschrift van goed gedrag en zeden, of bij ontstentenis een gelijkwaardig document, dat niet ouder is dan drie maanden en is afgeleverd door de bevoegde instantie van de staat van oorsprong of van herkomst;

- indien u de geneeskunde reeds hebt uitgeoefend in een of meerdere staten : een document dat niet ouder is dan drie maanden en is afgeleverd door de bevoegde instantie van die staat (nationale Orde der artsen of instelling met aanverwante bevoegdheden) en dat bevestigt dat u nog geen tuchtsanctie hebt opgelopen of een overzicht bevat van de professionele of administratieve maatregelen of sancties die tegen u zijn genomen evenals van de strafrechtelijke sancties met betrekking tot de uitoefening van het beroep.

Dit originele attest van de tuchtinstantie dient de gehele periode sinds het verkrijgen van uw basisdiploma te bestrijken. Indien u de geneeskunde hebt uitgeoefend in verschillende buitenlandse landen dient u een eerbaarheidsattest voor te leggen van de bevoegde instantie van elk van deze landen voor de periode dat u er hebt gewerkt.

Gegevens van de provinciale raden van de Orde der artsen : https://www.ordomedic.be/nl/provinciale-raden/provinciale-raden/

5. Valorisatie van de opleiding van arts-specialist

Indien u een opleiding van arts-specialist hebt behaald in een land dat geen deel uitmaakt van de EER of dat niet Zwitserland is, dient u, nadat u de gelijkwaardigverklaring van uw basisopleiding, de toelating om uit te oefenen en de inschrijving op de lijst van de Orde hebt verkregen, een aanvraag tot valorisatie van uw specialiteit in te dienen bij de bevoegde erkenningscommissie bij een van de gemeenschappen. De erkenningscommissie geeft advies ofwel dat de erkenning al dan niet kan toegekend worden, ofwel dat de kandidaat zijn opleiding dient aan te vullen (en hoelang) om zijn erkenning te kunnen verkrijgen.

Bij positief advies wordt een ministerieel besluit afgeleverd dat de arts toelating geeft om de titel als arts-specialist te voeren in België.

Wij vestigen uw aandacht erop dat iedere arts-houder van een medische basisopleiding die een specialisatie wenst te beginnen in België op de Lijst van de Orde der artsen dient te zijn ingeschreven.

III. Opleiding in België van artsen die afkomstig zijn van derde landen, niet-lid van de Europese Unie, in het kader van de medisch-wetenschappelijke samenwerking met de landen die niet tot de Europese Unie behoren (vroeger artikel 49ter van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, nu artikel 146 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg,beroepen)

De bij koninklijk besluit verleende bijzondere vrijstellingen voor de uitoefening van zekere delen van de geneeskunde zijn gebonden aan voorwaarden en beperkt tot bepaalde handelingen waardoor de bijzondere opleiding waarvan sprake kan worden verkregen.

Om deze beperkte klinische opleiding te kunnen volgen in België, dient u een aanvraag in bij de minister die bevoegd is voor de Volksgezondheid. Deze zal het advies vragen van de Hoge raad van artsen-specialisten en huisartsen. Bij een gunstige beslissing zal u bij koninklijk besluit bijzondere vrijstellingen verkrijgen voor de uitoefening onder voorwaarden van zekere delen van de geneeskunde .

Voor meer inlichtingen en de gegevens van de bevoegde instanties kunt u terecht op de site https://www.health.belgium.be/nl/e-services/visum-voor-een-buitenlands-diploma

De begunstigde van deze opleiding dient zich aan te melden bij de bevoegde provinciale raad van de Orde der artsen en hem de volgende documenten te bezorgen :

- het koninklijk besluit dat hem/haar toelating verleent voor het verrichten onder voorwaarden en onder toezicht van geneeskundige handelingen die onontbeerlijk zijn voor het verwerven van kennis in een specialisatie, afgeleverd door de FOD Volksgezondheid;

- het tijdelijke visum, afgeleverd door de FOD Volksgezondheid;

- een uittreksel uit het strafregister of, bij ontstentenis, een gelijkwaardig document, dat niet ouder is dan drie maanden en is afgeleverd door de bevoegde instantie van het land van oorsprong of herkomst.



Hoofdstuk 9 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2005 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Koninklijk besluit van 14 april 2013 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de beroepskwalificaties betreffende de gezondheidsberoepen verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België

Artikel 25 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Artikel 21bis van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren

[4] Artikel 145 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Artikel 25 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Artikel 21 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren