1. Doelstelling en missie - Nieuwsbrief - 2021

Open hier de HTML-versie van de nieuwsbrief

INDEX
1. Doelstelling en missie

2. Voorstelling raadsleden
3. Arts in tijden van pandemie
4. Symposium 4 december
5. Plechtige Zitting 4 december

6. Onder collegae
7. Nuttige links
8. Overleden artsen


Doelstelling en missie van de huidige Provinciale Raad

Geachte collega’s, beste vrienden,

Covid-19 overheerst ons leven en dat van nagenoeg de hele wereldbevolking nu sedert bijna twee jaren. Naast de medische problematiek heeft deze pandemie tot heel wat sociaal isolement geleid en economische schade met zich meegebracht. Als Provinciale Raad werden we daarnaast ook geconfronteerd met een nieuwe deontologische problematiek gaande van covid ontkenners tot anti vaxxers. We proberen hier zo constructief mogelijk mee om te gaan maar het staat buiten kijf dat de rol en de voorbeeldfunctie van iedere arts bij de aanpak van deze gezondheidscrisis niet onderschat mag worden, dit in het bijzonder in deze moeilijke tijden waarbij een voortschrijdend wetenschappelijk inzicht niet altijd even makkelijk te vatten is door het brede publiek. Hierbij diende de Raad soms dan ook sanctionerend op te treden. Ik wil de voorzitter en de raadsleden die zich hier het voorbije jaar voor hebben ingezet, dan ook van harte danken voor het werk dat ze hebben verricht, meestal bovenop hun reeds toegenomen werkbelasting.

Op 20 mei 2021 werd de nieuwe Raad van de provinciale Orde van Artsen Vlaams-Brabant en Brussel geïnstalleerd. Dit is het uitgelezen moment om ook de collega’s van deze Raad te danken voor hun niet aflatende inzet. In eerste instantie zullen we het deontologisch handelen van onze collega’s in deze moeilijke tijden nauwgezet blijven opvolgen. Daarnaast willen we vooral een Raad zijn met een positieve ingesteldheid die collega-artsen met raad en daad ondersteunt.

De aanhoudende Covid-19 crisis is voor vele van onze collega’s zwaar: sommigen krijgen veel meer werk, anderen kunnen hun reguliere job net niet meer uitoefenen.
Daarnaast kregen velen van ons ook te maken met verlies van patiënten en naasten.

Uit dank voor de inzet van het hele artsenkorps gedurende deze crisis, zouden we op 4 december 2021 een symposium organiseren met als titel “Artsen zijn (net als) mensen, ook in crisistijden”. Tijdens dit symposium zou teruggeblikt worden op de covid-crisis en wat we hieruit als artsen geleerd hebben. Covid-19 heeft ons immers heel wat werk en deontologische problemen opgeleverd, maar heeft daarnaast ook de veerkracht van artsen en zorgverstrekkers op de voorgrond gebracht. Met dit symposium wilden we alle artsen dan ook van harte danken voor het geleverde werk.

Gezien de ongunstige evolutie van de coronabesmettingen in het midden van de 4e golf, kunnen we een dergelijk evenement evenwel niet in de meest veilige omstandigheden laten verlopen. We dienen dus zowel het geplande symposium als de hierop volgende eedaflegging en vieiring van de jubilarissen te annuleren.

De druk in de zorg blijft echter onwaarschijnlijk hoog evenals de nood om hier even bij stil te staan én vooruit te kunnen blikken. We zijn dan ook hard aan het werk om jullie in het voorjaar een waardig alternatief te kunnen aanbieden.

Tenslotte willen we blijven vooruitblikken naar de toekomst. Een toekomst waarin onze Raad eenduidig, transparant en vooral constructief wilt werken. Hiertoe hebben we de werking van de bestaande commissies en werkgroepen aangepast: de onderzoekscommissie blijft uiteraard bestaan, maar de contractencommissie wordt omgevormd naar een “adviescommissie administratieve vragen” dewelke een veel breder toepassingsgebied heeft dan louter contractuele vragen. Daarnaast zullen we in toenemende mate werken met ad hoc commissies die samengesteld zullen worden op basis van adviesvragen en problemen dewelke onze Raad bereiken. Deze commissies zullen erop gericht zijn in gesprek te gaan met collega’s die problemen rapporteren. Op deze manier hopen we meer en meer oplossingen te kunnen aanreiken en bemiddelend te werken zonder te moeten overgaan tot tuchtprocedures. Onze Provinciale Raad wil hiermee niet louter sanctionerend maar vooral ondersteunend werken voor alle artsen. We willen deze visie beter bekend maken bij jonge collega’s zodat de drempel om contact te zoeken met de Raad zal verkleinen. Dit zullen we in eerste instantie doen door jullie onze nieuwsbrief op regelmatige wijze digitaal te bezorgen. Ik wil het team dat deze digitale nieuwsbrief verzorgt veel succes wensen en u allen veel leesplezier. Tenslotte wens ik u veel moed bij het verderzetten van uw werk, in het bijzonder nu de corona-cijfers opnieuw pieken. Aarzel niet contact op te nemen met de Provinciale Raad zo u een deontologisch probleem of adviesvraag wilt bespreken: we zijn er voor u!

Prof. dr. An Sermon.