FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken : tekort aan artsen in gesloten centra

VACATURE CENTRUMARTS

Werkgever

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) neemt onder meer beslissingen over het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen.

DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen o.m. op in de gesloten centra. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen zo een sterk gegeven in de strijd tegen illegale migratie.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor het centrum te Merksplas, Brugge en Steenokkerzeel. Omwille van de ligging van deze centra is een grondige kennis van het Nederlands hierbij absoluut noodzakelijk.

Jobinhoud

In het kader van de medische begeleiding in een gesloten centrum oordeel jij onafhankelijk over de gezondheidssituatie van de centrumbewoner. Elk centrum heeft een medisch team en bestaat, in functie van haar opvangcapaciteit, uit een specifiek aantal verpleegkundigen en collega-centrumartsen.

Dit medisch team vormt mee de basis voor een humane opvang van personen die zich in een precaire verblijfssituatie bevinden en draagt dus een grote verantwoordelijkheid. Dus sta je sterk in je schoenen en durf je knopen door te hakken. Jouw medisch advies is steeds helder en kordaat. Je neemt ook deel aan de noodzakelijke overlegmomenten. Vanzelfsprekend heb je respect voor de medische deontologische regels en blijf je op de hoogte van de evoluerende medische en wetenschappelijke literatuur.

Samen met de andere artsen ben je beurtelings beschikbaar voor raadplegingen. Concreet wil dit zeggen dat er elke weekdag een centrumarts naar het centrum komt waar hij raadplegingen houdt gedurende ±2 uur.

De continuïteit van de medische zorgverstrekking dient 24u op 24u gegarandeerd te worden. De centrumartsen verbonden aan het centrum vervullen beurtelings een wachtdienst van 24u op 24u.

Vereist diploma

Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens.

Niet vereist maar wel een bijkomende troef : Je beschikt over een goede kennis en/of ervaring met tropische geneeskunde. Je hebt kennis van het Frans, het Engels en/of andere talen.

Verloning

De arts wordt vergoed voor vacaties. Een vacatie bedraagt 1 uur en per vacatie ontvangt de arts een honorarium van 109,95 euro.

Voor de wachtdiensten wordt een beschikbaarheidshonorarium uitgekeerd dat voor weekdagen 99,45 euro bedraagt, voor weekenddagen en voor feestdagen 159,12 euro. Het beschikbaarheidshonorarium is conform de RIZIV-tarieven (6,63 euro per uur x 15u voor weekdagen en x 24u voor weekend- en feestdagen).

Ingeval de arts zich tijdens zijn wachtdienst naar het centrum dient te begeven, wordt een ereloon uitbetaald eveneens conform de RIZIV-tarieven. Deze laatste bedragen zijn niet cumuleerbaar.

Indien u interesse heeft of nog bijkomende vragen kan u steeds terecht bij :