Inschrijving van de artsen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Brief aan de decanen van alle faculteiten Geneeskunde


In het Belgisch Staatsblad van 29 april 2009 werd de "Wet van 20 maart 2009 tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen" bekend gemaakt.

Iedere natuurlijke persoon, die in België voor eigen rekening een economische en beroepsmatige activiteit gewoonlijk, hoofdzakelijk of aanvullend uitoefent of die zich dient te registreren in uitvoering van een door de Belgische wetgeving opgelegde verplichting anders dan deze beoogd door deze wet dient voor 1 juli 2009 opgenomen te worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor een arts zal gelden dat hij/zij als natuurlijke persoon wordt opgenomen, tenzij hij/zij reeds ingeschreven was omdat hij/zij een inschrijving (en ondernemingsnummer) verkreeg, hetzij als werkgever, hetzij uit hoofde van een vennootschapsvorm.
Artsen-ambtenaren en andere gesalarieerde artsen dienen niet te worden ingeschreven.

1/artsen die reeds activiteiten uitoefenen
De artsen die reeds activiteiten uitoefenen, zullen in principe automatisch worden opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen op 30 juni 2009 op basis van de gegevens beschikbaar gesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De artsen kunnen de ´Public Search´ op de website http://www.economie.fgov.be raadplegen om na te gaan of hij/zij ingeschreven is en of zijn/haar inschrijving volledig is.

Bij gebrek aan inschrijving, in geval van onvolledige inschrijving of indien de inschrijving niet correct is, moet de arts het daartoe bestemde formulier invullen op de ´Public Search` en tevens zorgen voor de noodzakelijke documenten ter rechtvaardiging. Deze wijzigingen zijn gratis en worden aangebracht door de beheerscel van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

2/ startende artsen (natuurlijke personen) of rechtspersonen (vennootschap)
Een startende arts (natuurlijke persoon) en een assistent na zijn/haar opleiding moeten zich inschrijven bij het ondernemingsloket.
Indien het een rechtspersoon (vennootschap) betreft, gebeurt de inschrijving van de maatschappelijke zetel bij de griffie van de bevoegde rechtbank en de verdere inschrijving bij het ondernemingsloket.

De initiële inschrijving is gratis. Wijziging en stopzetting moeten individueel meegedeeld worden aan een erkend ondernemingsloket en zijn betalend.

Hoogachtend,
voor het Bureau van de Nationale Raad,

D. HOLSTERS,
voorzitter.