UHasselt UAntwerpen UCL - Empirisch-juridisch evaluatieonderzoek - wet van 17 maart 2013, regelingen inzake onbekwaamheid

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

De FOD Justitie kende in december 2022 een overheidsopdracht toe aan de UHasselt, UAntwerpen en de UCLouvain. Deze overheidsopdracht omvat een empirisch-juridisch evaluatieonderzoek naar de toepassing van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid zoals voorzien in artikel 224 van die wet.

Deze studie wordt gecoördineerd door de professoren Tim Wuyts, Frederik Swennen, Nathalie Dandoy en Sofie Hennau en wordt uitgevoerd door Lennert Jeurissen (navorser UHasselt) en Mathilde Hacon (navorser UCLouvain). De Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van de UHasselt leverde op 30 maart 2023 een positief advies voor dit onderzoek af.

De bedoeling van dit onderzoek is om na te gaan of de wetgever de doelstellingen in de praktijk bereikt die hij beoogde bij de invoering van de wet en aanbevelingen ter verbetering van het wetgevend kader en de uitvoering ervan te formuleren. Dit onderzoek heeft in het bijzonder betrekking op de impact van de wet op de werklast van de vredegerechten en de werking van de buitengerechtelijke bescherming en het bewind.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de ervaringen met deze wet, eventuele knelpunten in de toepassing ervan bloot te leggen, goede praktijken in kaart te brengen en voorstellen ter verbetering van het wetgevend kader en de uitvoering ervan te formuleren, hadden we graag op uw medewerking een beroep gedaan. Daarom zouden wij u vriendelijk willen vragen om de enquête op de link: https://uhasselt.qualtrics.com/jfe/form/SV_5yzy136MeuihHSK in te vullen ten laatste op 25 augustus 2023.

Het invullen van de vragenlijst neemt een 15 à 20 minuten van uw tijd in beslag. U kan het invullen steeds onderbreken en hervatten op een later moment. Uw antwoorden zijn strikt vertrouwelijk: ze worden volledig anoniem verwerkt door de betrokken onderzoekers.

We bedanken u alvast voor uw deelname aan ons onderzoek.