Nieuws

Nieuws
24/03/2016
Persbericht - Aanslagen 22 maart 2016

De Orde der artsen leeft intens mee met de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 en met hun families.

Ze looft en bedankt de gezondheidswerkers en andere hulpverleners die, ondanks de risico's voor henzelf, het lijden van de slachtoffers en van hun families zowel ter plaatse als in alle spoeddiensten hebben gelenigd. Dergelijke hulpverlening bewijst het vertrouwen in de gemeenschappelijke waarden van respect en solidariteit die de grondslagen zijn van onze samenleving.

Nieuws
04/03/2016
Verkiezingen Orde der artsen : KB 28 december 1972 gewijzigd – geconsolideerde versie

Op basis van het koninklijk besluit van 26 januari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren (BS, 1 maart 2016) en het koninklijk besluit van 15 februari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren (BS, 2 maart 2016),

stelde de nationale raad van de Orde der artsen bijgaande geconsolideerde versie op van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren.

Nieuws
23/12/2015
Cel Patiëntenrechten van de FOD Volksgezondheid - Promotie-instrument om de Wet Patiëntenrechten beter bekend te maken
Nieuws
02/12/2015
In memoriam dokter Patrik Roelandt
Nieuws
29/09/2014
Psychologencommissie - Deontologische Code voor psychologen
Nieuws
09/09/2014
Advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België van 24 mei 2014 aangaande lipofreezebehandelingen
Nieuws
28/07/2014
Waarschuwing : Databank – Association Santé et Soin

De aandacht van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren werd andermaal gevestigd op een door de "Association Santé et Soin" (www.pourlasante.com) aan artsen gerichte uitnodiging voor inschrijving op een databank met medische informatie.

Het Bureau van de Nationale Raad vestigt uw aandacht op het misleidende karakter van deze uitnodiging: ingaan op het aanbod (lees aandachtig het geheel van de aanschrijving) kan voor een periode van drie jaar (met automatische verlenging behoudens opzegging) aanmerkelijke financiële gevolgen (890 € per jaar) hebben.

Nieuws
07/07/2014
Zorg en terugbetaling aan Europese ambtenaren - Bericht aan de artsen
Nieuws
30/04/2014
Nationale Raad : benoeming van de artsen op voordracht van de geneeskundige faculteiten

Met koninklijk besluit van 26 maart 2014 houdende benoeming van de leden geneesheren voorgedragen door de Faculteiten van Geneeskunde in de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren, heeft de Koning op voordracht van de universiteiten volgende zes effectieve en zes plaatsvervangende leden benoemd :

professoren drs. Boxho, Deneyer, Melot, Peleman, Rombouts en Van de Voorde als effectieve leden en professoren drs. Buysschaert, Ebinger, Hiele, Meert, Michielsen en Van Cauwenberge als plaatsvervangende leden.

De Nationale Raad dankt de uittredende professoren voor hun jarenlange inzet en inbreng in de werkzaamheden van de Raad.