Nieuws

Nieuws
24/10/2022
‘Certificat Université et Haute école’ (12 ECTS-studiepunten) in interpersoonlijk geweld

Het departement huisartsgeneeskunde van de ULB organiseert een ‘Certificat Université et Haute école’ (12 ECTS-studiepunten) in interpersoonlijk geweld. Dit multidisciplinair getuigschrift richt zich niet alleen op gezondheidsberoepsbeoefenaars (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen) maar ook op sociale, juridische, bemiddelings- en communicatiediensten.

COMMUNICATION

Le Département de Médecine Générale ULB vous propose le Certificat d’Université et Haute École

Les violences interpersonnelles

– Outils pour une approche intégrée –

Un programme de cours innovant qui répond aux enjeux de cette problématique et à la diversité des besoins des professionnels de la santé, du social, de l’enseignement, du judiciaire, de l’entreprise.

Vous ou vos collaborateurs.rices souhaitez devenir expert.e.s/référent.e.s en matière de violences interpersonnelles ou concrètement augmenter vos compétences dans ce domaine ?

Ce certificat organisé en collaboration avec l’HELB vise à former et à outiller un large public de professionnels dans le domaine de la prévention, la détection précoce, l’orientation et l’accompagnement de situations de violences interpersonnelles. Co-élaboré par des expert.e.s académiques et des praticien.n.e.s de différentes disciplines, il aborde, sous forme modulaire, les thématiques des violences entre partenaires, envers les enfants, les personnes âgées, mais aussi à l’égard des personnes les plus vulnérables de notre société. Basé sur des méthodes de pédagogie active, il propose, en interdisciplinarité, des cours en présentiel, des échanges avec des pair-aidant.e.s, des mises en situation, des tables rondes et des visites de centres de référence ainsi que des supervisions de la pratique.

Vous ou votre équipe êtes interessé.e.s ?

Nieuws
23/09/2022
Invitation - Commission fédérale des droits du patient

Invitation de la Commission fédérale des droits du patient, au Colloque "20 ans de la loi Droits du patient" le jeudi 20 octobre 2022.

Nieuws
23/09/2022
Uitnodiging - Federale Commissie Rechten van de Patiënt

Uitnodiging van de Federale Commissie Rechten van de Patiënt, voor het Colloquium "20 jaar Wet Patiëntenrechten" op donderdag 20 oktober 2022.

Nieuws
25/04/2022
Orde der artsen provinciale raad van Limburg : symposium 14 mei 2022

KWALITEIT VAN ZORG, ZORG VOOR KWALITEIT

Het symposium gaat door in Kinepolis Hasselt van 9u00 tot 13u00.

De praktische details vindt u in de bijgaande uitnodiging.

Nieuws
18/03/2022
FOD Mobiliteit en Vervoer - Dragen van de veiligheidsgordel : nieuwe procedure voor het aanvragen van een vrijstelling
Nieuws
18/02/2022
Oproep tot kandidaten voor de mandaten van Franstalig effectief lid en Franstalig plaatsvervangend lid met de hoedanigheid van arts van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

Publicatie : 2022-02-09
Numac : 2022020264

WETGEVENDE KAMERS, KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Oproep tot kandidaten voor de mandaten van Franstalig effectief lid en Franstalig plaatsvervangend lid met de hoedanigheid van arts van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor het mandaat van Franstalig, plaatsvervangend lid (arts) geen kandidaturen opleverden en gelet op het ontslag van het Franstalig effectief lid met de hoedanigheid van arts, besliste de Kamer van volksvertegenwoordigers over te gaan tot een oproep tot kandidaten voor deze mandaten.
Samenstelling
De Centrale Toezichtsraad bestaat uit 12 effectieve (6N + 6F) en 12 plaatsvervangende (6N + 6F) leden die door de Kamer worden benoemd met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
De plaatsvervangende leden worden benoemd voor een termijn van vijf jaar, die tweemaal hernieuwd kan worden, en die begint te lopen vanaf de eedaflegging van het lid van wie ze de plaatsvervanging verzekeren.
Het lid wiens mandaat een einde neemt voor het verstrijken van de termijn van vijf jaar, wordt voor de resterende duur van het mandaat vervangen door zijn plaatsvervanger. In dit geval valt de opvolger onder de toepassing van het eerste lid. Indien de resterende duur van het mandaat minder dan een jaar bedraagt, geldt dit niet als een mandaat voor de toepassing van de beperking van het aantal mandaten vastgesteld in deze bepaling.
De Raad telt onder haar effectieve en plaatsvervangende leden ten minste:
-2 Nederlandstaligen en 2 Franstaligen die houder zijn van een diploma master in de rechten, waaronder minstens één Nederlandstalige en één Franstalige magistraat van de zetel;
- één Nederlandstalige en één Franstalige arts.
De Kamer wijst onder de effectieve leden een bureau aan, bestaande uit 2 Nederlandstalige en 2 Franstalige leden, waarvan minstens één lid per taalrol houder is van een diploma in de rechten.
De leden van het bureau oefenen hun ambt voltijds uit en kunnen geen enkele andere beroepsactiviteit uitoefenen tijdens de duur van hun mandaat. De Kamer van volksvertegenwoordigers kan afwijkingen op dat verbod toestaan op voorwaarde dat zij de betrokkene niet hinderen bij de behoorlijke uitoefening van zijn opdracht.
De Kamer wijst één lid van het bureau aan als voorzitter en één lid als ondervoorzitter. Zij zijn van een verschillende taalrol.
Benoemingsvoorwaarden
De leden worden benoemd op grond van hun deskundigheid of ervaring met betrekking tot de taken die aan de Centrale Raad worden toevertrouwd.
Zij dienen de burgerlijke en de politieke rechten te genieten.
Onverenigbaarheden
Het lidmaatschap van de Centrale Raad is tijdens de duur van het mandaat onverenigbaar met:
- het lidmaatschap van een Commissie van toezicht;
- de uitoefening van een ambt bij of de uitvoering van een opdracht voor de penitentiaire administratie;
- het uitoefenen van een functie bij de Beleidcel van een regeringslid;
- het uitoefenen van een verkozen mandaat of het lidmaatschap van een uitvoerend orgaan op Europees niveau, federaal niveau, gemeenschapsniveau of gewestniveau;
- de uitoefening van een ambt bij de strafuitvoeringsrechtbank.
Opdrachten
De Centrale Toezichtsraad heeft tot taak:
1. een onafhankelijk toezicht te houden op de gevangenissen, op de bejegening van de gedetineerden en op de naleving van de hen betreffende voorschriften;
2. aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, aan de minister bevoegd voor Justitie en aan de minis- ter bevoegd voor de penitentiaire gezondheidszorg, hetzij ambtshalve, hetzij op hun verzoek, advies te verlenen over het gevangeniswezen en de uitvoering van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen;
3. Commissies van toezicht, zoals bedoeld in arti kel 26, op te richten en de werking ervan te ondersteunen, te coördineren en te controleren;
4. jaarlijks ten behoeve van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor de penitentiaire gezondheidszorg, een verslag op te stellen betreffende de gevangenissen, de bejegening van gedetineerden en de naleving van de hen betreffende voorschriften. Het verslag omvat onder meer alle adviezen die conform de bepaling onder 2° zijn uitgebracht, een beleidsplan en de jaarverslagen zoals bepaald in artikel 26, § 2, 4°.
Bezoldiging
De leden van de Centrale Raad die lid zijn van het bureau genieten een jaarlijkse wedde van 54.990 euro. De magistraten en ambtenaren die lid zijn van het bureau behouden tenminste hun wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen.
De leden van de Centrale Raad en van de Beroepscommissie die geen lid zijn van het bureau hebben recht op een presentiegeld waarvan het bedrag per gepresteerde dag 150 euro bedraagt. Werkzaamheden die per dag minder dan vier uur bestrijken, geven recht op de helft van het vastgesteld presentiegeld.
De wedde bedoeld in het eerste lid en het presentiegeld bedoeld in het tweede lid vallen onder de indexeringsregeling die geldt voor de wedden van het personeel van de federale overheidsdiensten. Zij worden gekoppeld aan de spilindex 138,01.
Kandidaturen
De kandidaturen dienen uiterlijk dertig dagen na bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.
De kandidaten dienen te preciseren voor welk mandaat (plaatsvervangend en/of effectief lid) zij kandideren.
De kandidaturen moeten vergezeld zijn van de documenten die het bewijs leveren dat de kandidaten aan de voornoemde voorwaarden voldoen.
Het betreft o.m. volgende documenten:
- een uittreksel uit het strafregister uitgereikt na de bekendmaking van dit bericht;
- een bewijs van de hoedanigheid van arts;
- een curriculum vitae ter staving van de deskundigheid of ervaring met betrekking tot de taken die aan de Centrale Raad worden toevertrouwd.
Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-Generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02/549.84.21,
e-mail:
secretariaat.generaal@dekamer.be.
De persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring vermeld op de website van de Kamer.
Zie: https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/declconf/ Privacyverklaring_benoemingen_NL.pdf

Nieuws
24/01/2022
Dossier: "Medische incidenten"

Een veilig-meldensysteem voor medische incidenten wordt voorgesteld. Deze tekst gaat uit van Dr. Michel Bafort en niet van de nationale raad.