Nieuws

Nieuws
02/10/2023
FOD Volksgezondheid - Sensibiliseringscampagne voor een gepast gebruik van psychotrope middelen

zie ook Nieuwsbericht 15 januari 2024

Beste collega,
Beste expert,
Beste sympathisant,

Zoals u wellicht hebt kunnen volgen in de nieuwsberichten lanceerden de Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en de FOD Volksgezondheid deze week een campagne naar gezondheidsprofessionals, in het bijzonder huisartsen, apothekers en psychologen, om het zorgwekkend hoge gebruik van psychofarmaca in ons land in te dijken en samen te evolueren naar een gepaster gebruik van deze medicatie. Deze campagne kwam tot stand in samenwerking met de expertengroep BelPEP (Belgian Psychotropics Expert Platform) en met de ondersteuning van beroepsorganisaties waaronder Domus Medica, SSMG, APB, UPPCF en de VVKP.

De campagne ‘Psychofarmaca: welke risico’s lopen uw patiënten? Samen zorgen voor een gepast gebruik’ wil gezondheidsprofessionals ondersteunen en op hun rol wijzen door up-to-date kennis over psychofarmaca aan te bieden.

Er werd een portaalsite www.gebruikvanpsychofarmaca.be gelanceerd die betrouwbare en, waar mogelijk, evidence-based informatie geeft over het onderwerp. De portaalwebsite richt zich specifiek op artsen, apothekers en psychologen en verwijst door naar specifieke bronnen op maat zoals studies, e-learnings en praktische tools.

Draagt u onze campagne een warm hart toe, en wilt u ons helpen om de boodschap zo breed mogelijk te verspreiden?

De eerste campagneboodschappen werden reeds gepubliceerd die u kunt versterken.

De Nederlandstalige boodschappen vindt u hier :

De Franstalige zijn:

U kunt eveneens de campagne steunen door onze boodschap te helpen verspreiden via uw communicatiekanalen. Daarom vindt u in bijlage een communicatiekit met het campagnebeeld, het persbericht en een infografic met enkele cijfers.

U kunt ons vervolgens ook helpen door ons te wijzen op bestaande relevante tools, studies, aanbevelingen, opleidingen, … die eveneens op de portaalwebsite opgenomen kunnen worden (indien nog niet opgenomen).

De campagne zal over een periode van 8 maanden lopen, met een ‘zoom in’ op enkele verschillende aspecten van de problematiek. Mits bezwaar van uw kant, zullen wij u hier steeds van op de hoogte houden.

Indien u nog vragen of opmerkingen hebt, aarzel niet om mij te contacteren.

Met dank.

Nieuws
28/08/2023
Forem - Appel à manifestation d'intérêt pour la prise en charge des visites médicales des demandeurs d’emploi
Nieuws
04/08/2023
UHasselt UAntwerpen UCL - Empirisch-juridisch evaluatieonderzoek - wet van 17 maart 2013, regelingen inzake onbekwaamheid

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

De FOD Justitie kende in december 2022 een overheidsopdracht toe aan de UHasselt, UAntwerpen en de UCLouvain. Deze overheidsopdracht omvat een empirisch-juridisch evaluatieonderzoek naar de toepassing van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid zoals voorzien in artikel 224 van die wet.

Deze studie wordt gecoördineerd door de professoren Tim Wuyts, Frederik Swennen, Nathalie Dandoy en Sofie Hennau en wordt uitgevoerd door Lennert Jeurissen (navorser UHasselt) en Mathilde Hacon (navorser UCLouvain). De Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van de UHasselt leverde op 30 maart 2023 een positief advies voor dit onderzoek af.

De bedoeling van dit onderzoek is om na te gaan of de wetgever de doelstellingen in de praktijk bereikt die hij beoogde bij de invoering van de wet en aanbevelingen ter verbetering van het wetgevend kader en de uitvoering ervan te formuleren. Dit onderzoek heeft in het bijzonder betrekking op de impact van de wet op de werklast van de vredegerechten en de werking van de buitengerechtelijke bescherming en het bewind.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de ervaringen met deze wet, eventuele knelpunten in de toepassing ervan bloot te leggen, goede praktijken in kaart te brengen en voorstellen ter verbetering van het wetgevend kader en de uitvoering ervan te formuleren, hadden we graag op uw medewerking een beroep gedaan. Daarom zouden wij u vriendelijk willen vragen om de enquête op de link: https://uhasselt.qualtrics.com/jfe/form/SV_5yzy136MeuihHSK in te vullen ten laatste op 25 augustus 2023.

Het invullen van de vragenlijst neemt een 15 à 20 minuten van uw tijd in beslag. U kan het invullen steeds onderbreken en hervatten op een later moment. Uw antwoorden zijn strikt vertrouwelijk: ze worden volledig anoniem verwerkt door de betrokken onderzoekers.

We bedanken u alvast voor uw deelname aan ons onderzoek.

Nieuws
18/07/2023
Ministère de la Communauté française - Appel à candidatures pour la composition au sein de la Commission de Surveillance des lieux de privation de liberté des jeunes

Appel à candidatures pour la composition au sein de la Commission de Surveillance des lieux de privation de liberté des jeunes instituée en application de l''article 73 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l''Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse et de l''article 121 du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l''objet d''un dessaisissement.

Nieuws
08/05/2023
Orde der artsen provinciale raad van Limburg : symposium 17 juni 2023

ZORGEN VOOR DE ZORG

Het symposium gaat door in Kinepolis Hasselt van 9u00 tot 13u00.

De praktische details vindt u in de bijgaande uitnodiging.

Nieuws
04/05/2023
Gedwongen opname met blik op de toekomst - Symposium 1 juni 2023 vredegerechten West-Vlaanderen

Geachte mevrouw, heer,

In uw zorgpraktijk wordt u wellicht meermaals geconfronteerd met een geesteszieke, het herval van patiënten in gedragsstoornissen, dan wel met problemen van drugs- of alcoholmisbruik.

De rechtspraktijk wijst vaak op een moeilijke verstandhouding tussen de actoren betrokken in de zorgverlening, de rechtsverdeling en de familiale of maatschappelijke context. Hoe moeten de verschillende actoren het evenwicht zoeken tussen de verplichte zorg en het vrije beschikkingsrecht van de patiënt. De rechtspraktijk toont aan dat de Vrederechter méér en méér wordt aangesproken door concrete bevragingen aangaande de wijze waarop de nazorg moet worden ingevuld of al dan niet wettelijk kan worden afgedwongen.

De justitiële handhaving vergt een multidisciplinaire samenwerking tussen diverse (juridische, politionele en maatschappelijke) diensten. Maatschappelijke werkers, familieleden, sociale diensten verbonden aan ziekenhuizen, OCMW en andere instanties vragen zich af onder welke voorwaarden een gedwongen opname kan en mag gebeuren. Hoe verhoudt één en ander zich t.a.v. de patiëntenrechten, het beroepsgeheim, de mogelijkheid tot dwangbegeleiding of dwangtherapie? Op welke wijze kan van de Vrederechter, dan wel van het Openbaar Ministerie een tussenkomst worden verwacht.

Rond deze bevraging organiseren de vredegerechten West-Vlaanderen in samenwerking met uitgeverij die Keure een symposium dat doorgaat : 1 juni 2023 om 14 u. te 8000 Brugge Beurs-, Meeting- en Congrescentrum Brugge Sint-Maartensbilk 1 Inschrijvingen en verdere informatie : https://www.diekeure.be/nl-be/...

Alle betrokken actoren, gaande van artsen , ziekenhuispersoneel, maatschappelijke werkers tot magistraten en advocaten tot andere belangengroepen worden hierop uitgenodigd. Een aanvraag tot erkenning van het symposium als bijscholing werd bij diverse instanties ingediend.

Nieuws
04/05/2023
Euthanasie bij psychisch lijden: bepalen van wilsbekwaamheid - enquête VUB klinische psychologie

Beste arts,

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan deze enquête over het beoordelen van wilsbekwaamheid van patiënten die euthanasie vragen bij psychisch lijden. De enquête is onderdeel van mijn masterproef, waarin verschillende factoren worden afgewogen bij het bepalen van wilsbekwaamheid van de patiënt.

In de vorm van een enquête wordt u gevraagd om een aantal casussen te beoordelen van fictieve patiënten die psychisch lijden en die euthanasie vragen.

Om deel te nemen aan dit onderzoek kunt u onderstaande link aanklikken:

https://vub.fra1.qualtrics.com...

Het invullen duurt 15 tot 30 minuten.

Uw inzichten en ervaringen zijn van onschatbare waarde voor mijn onderzoek en zullen bijdragen aan het in kaart brengen van de verschillende (onbewuste) factoren die kunnen meespelen bij het beoordelen van wilsbekwaamheid van euthanasievragers.

Alvast bedankt voor uw deelname en bijdrage aan ons onderzoek!

De bevraging wordt afgesloten op 30/06/2023.

Met vriendelijke groet,

Caroline Buset en Prof. Dr. Peter Theuns (promotor), VUB