Nieuws

Nieuws
04/05/2023
Euthanasie bij psychisch lijden: bepalen van wilsbekwaamheid - enquête VUB klinische psychologie

Beste arts,

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan deze enquête over het beoordelen van wilsbekwaamheid van patiënten die euthanasie vragen bij psychisch lijden. De enquête is onderdeel van mijn masterproef, waarin verschillende factoren worden afgewogen bij het bepalen van wilsbekwaamheid van de patiënt.

In de vorm van een enquête wordt u gevraagd om een aantal casussen te beoordelen van fictieve patiënten die psychisch lijden en die euthanasie vragen.

Om deel te nemen aan dit onderzoek kunt u onderstaande link aanklikken:

https://vub.fra1.qualtrics.com...

Het invullen duurt 15 tot 30 minuten.

Uw inzichten en ervaringen zijn van onschatbare waarde voor mijn onderzoek en zullen bijdragen aan het in kaart brengen van de verschillende (onbewuste) factoren die kunnen meespelen bij het beoordelen van wilsbekwaamheid van euthanasievragers.

Alvast bedankt voor uw deelname en bijdrage aan ons onderzoek!

De bevraging wordt afgesloten op 30/06/2023.

Met vriendelijke groet,

Caroline Buset en Prof. Dr. Peter Theuns (promotor), VUB

Nieuws
07/02/2023
Pratiques des médecins généralistes en lien avec l'activité physique sportive adaptée

Chère Docteure, Cher Docteur,


Dans le cadre d’une thèse portant sur l’activité physique sportive adaptée (APSA), nous nous adressons à tous les médecins généralistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour recueillir des informations sur leurs croyances des bénéfices de l’APSA, ainsi que sur les actions qu’ils entreprennent pour promouvoir l’APSA auprès de leurs patients en situation de handicap physique.

Cette enquête a été approuvée par le Comité d’Ethique Hospitalo-Facultaire Universitaire de Liège. Ainsi, nous vous demandons de remplir un questionnaire en ligne de manière anonyme. Il est composé de maximum 32 questions, et peut être complété en moins de 15 minutes.

Pour accéder au questionnaire, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : https://forms.office.com/r/Naj8HJyeCJ

Votre participation nous est essentielle afin de récolter des données représentatives de la réalité. Nous vous remercions d’avance de tout cœur, et nous restons disponibles si vous avez des questions. Veuillez, dans ce cas, contacter la doctorante de ce projet via mail (louise.declerck@uclouvain.be).

Veuillez agréer, chère docteure, cher docteur, nos sincères salutations,


Louise Declerck (doctorante du projet) et Prof Kaux (ULiège, CHU de Liège)


Nieuws
13/01/2023
‘Certificat Université et Haute école’ (12 ECTS-studiepunten) in interpersoonlijk geweld

Het departement huisartsgeneeskunde van de ULB organiseert een ‘Certificat Université et Haute école’ (12 ECTS-studiepunten) in interpersoonlijk geweld. Dit multidisciplinair getuigschrift richt zich niet alleen op gezondheidsberoepsbeoefenaars (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen) maar ook op sociale, juridische, bemiddelings- en communicatiediensten.

COMMUNICATION

Vous ou vos collaborateurs.rices souhaitez devenir expert.e.s/référent.e.s en matière de violences interpersonnelles ou concrètement augmenter vos compétences dans ce domaine ?

INSCRIPTION JUSQU'AU 9/1/2023

Un programme de cours innovant qui répond aux enjeux de cette problématique et à la diversité des besoins des professionnels de la santé, du social, de l’enseignement, du judiciaire, de l’entreprise.

Basé sur des méthodes de pédagogie active et sur l'interdisciplinarité, il propose différents modules qui abordent les thématiques suivantes :

  • Moduletransversal (janvier-avril 2023)- Violences interpersonnelles
  • Module thématique 1 (avril-juin 2023 )- Violences entre partenaires en ce compris les violences sexuelles
  • Module thématique 2 (septembre-décembre 2023)- Violences à l’égard de la personne en situation de vulnérabilité(s) : LGBTQIA+, handicaps, migration/minorités ethniques, séjour illégal, sans abrisme...
  • Module thématique 3 (janvier-avril 2024)- Maltraitances des enfants et enfants exposés
  • Module thématique 4 (avril-juin 2024)- Maltraitances envers la personne âgée

Vous ou votre équipe êtes intéressé.e.s ?

Inscription possible pour l’ensemble du certificat ou par module à la carte. Chaque module acquis est cumulable en vue de la validation du certificat. Dépôt des candidatures pour le 9/01/2023 au plus tard.

Certificat accrédité INAMI et avocats.be. Agréments Conseil Régional de la Formation et congé-éducation payé demandés.

Nieuws
08/11/2022
FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken : tekort aan artsen in gesloten centra

VACATURE CENTRUMARTS

Werkgever

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) neemt onder meer beslissingen over het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen.

DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen o.m. op in de gesloten centra. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen zo een sterk gegeven in de strijd tegen illegale migratie.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor het centrum te Merksplas, Brugge en Steenokkerzeel. Omwille van de ligging van deze centra is een grondige kennis van het Nederlands hierbij absoluut noodzakelijk.

Jobinhoud

In het kader van de medische begeleiding in een gesloten centrum oordeel jij onafhankelijk over de gezondheidssituatie van de centrumbewoner. Elk centrum heeft een medisch team en bestaat, in functie van haar opvangcapaciteit, uit een specifiek aantal verpleegkundigen en collega-centrumartsen.

Dit medisch team vormt mee de basis voor een humane opvang van personen die zich in een precaire verblijfssituatie bevinden en draagt dus een grote verantwoordelijkheid. Dus sta je sterk in je schoenen en durf je knopen door te hakken. Jouw medisch advies is steeds helder en kordaat. Je neemt ook deel aan de noodzakelijke overlegmomenten. Vanzelfsprekend heb je respect voor de medische deontologische regels en blijf je op de hoogte van de evoluerende medische en wetenschappelijke literatuur.

Samen met de andere artsen ben je beurtelings beschikbaar voor raadplegingen. Concreet wil dit zeggen dat er elke weekdag een centrumarts naar het centrum komt waar hij raadplegingen houdt gedurende ±2 uur.

De continuïteit van de medische zorgverstrekking dient 24u op 24u gegarandeerd te worden. De centrumartsen verbonden aan het centrum vervullen beurtelings een wachtdienst van 24u op 24u.

Vereist diploma

Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens.

Niet vereist maar wel een bijkomende troef : Je beschikt over een goede kennis en/of ervaring met tropische geneeskunde. Je hebt kennis van het Frans, het Engels en/of andere talen.

Verloning

De arts wordt vergoed voor vacaties. Een vacatie bedraagt 1 uur en per vacatie ontvangt de arts een honorarium van 109,95 euro.

Voor de wachtdiensten wordt een beschikbaarheidshonorarium uitgekeerd dat voor weekdagen 99,45 euro bedraagt, voor weekenddagen en voor feestdagen 159,12 euro. Het beschikbaarheidshonorarium is conform de RIZIV-tarieven (6,63 euro per uur x 15u voor weekdagen en x 24u voor weekend- en feestdagen).

Ingeval de arts zich tijdens zijn wachtdienst naar het centrum dient te begeven, wordt een ereloon uitbetaald eveneens conform de RIZIV-tarieven. Deze laatste bedragen zijn niet cumuleerbaar.

Indien u interesse heeft of nog bijkomende vragen kan u steeds terecht bij :

Nieuws
24/10/2022
‘Certificat Université et Haute école’ (12 ECTS-studiepunten) in interpersoonlijk geweld

Het departement huisartsgeneeskunde van de ULB organiseert een ‘Certificat Université et Haute école’ (12 ECTS-studiepunten) in interpersoonlijk geweld. Dit multidisciplinair getuigschrift richt zich niet alleen op gezondheidsberoepsbeoefenaars (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen) maar ook op sociale, juridische, bemiddelings- en communicatiediensten.

COMMUNICATION

Le Département de Médecine Générale ULB vous propose le Certificat d’Université et Haute École

Les violences interpersonnelles

– Outils pour une approche intégrée –

Un programme de cours innovant qui répond aux enjeux de cette problématique et à la diversité des besoins des professionnels de la santé, du social, de l’enseignement, du judiciaire, de l’entreprise.

Vous ou vos collaborateurs.rices souhaitez devenir expert.e.s/référent.e.s en matière de violences interpersonnelles ou concrètement augmenter vos compétences dans ce domaine ?

Ce certificat organisé en collaboration avec l’HELB vise à former et à outiller un large public de professionnels dans le domaine de la prévention, la détection précoce, l’orientation et l’accompagnement de situations de violences interpersonnelles. Co-élaboré par des expert.e.s académiques et des praticien.n.e.s de différentes disciplines, il aborde, sous forme modulaire, les thématiques des violences entre partenaires, envers les enfants, les personnes âgées, mais aussi à l’égard des personnes les plus vulnérables de notre société. Basé sur des méthodes de pédagogie active, il propose, en interdisciplinarité, des cours en présentiel, des échanges avec des pair-aidant.e.s, des mises en situation, des tables rondes et des visites de centres de référence ainsi que des supervisions de la pratique.

Vous ou votre équipe êtes interessé.e.s ?

Nieuws
23/09/2022
Invitation - Commission fédérale des droits du patient

Invitation de la Commission fédérale des droits du patient, au Colloque "20 ans de la loi Droits du patient" le jeudi 20 octobre 2022.

Nieuws
23/09/2022
Uitnodiging - Federale Commissie Rechten van de Patiënt

Uitnodiging van de Federale Commissie Rechten van de Patiënt, voor het Colloquium "20 jaar Wet Patiëntenrechten" op donderdag 20 oktober 2022.