Nieuws

Nieuws
20/05/2019
Meldcodes - Seksueel geweld.PERSBERICHT


Artsen beter ondersteund in de strijd tegen seksueel geweld


Brussel, 20 mei 2019 - De Orde der artsen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hebben in samenwerking met prof. Tom Goffin van de Universiteit Gent een ‘Meldcode Seksueel Geweld' uitgewerkt. Met deze Meldcode krijgen artsen informatie over hoe zij slachtoffers van seksueel geweld zo goed mogelijk kunnen bijstaan zonder hun deontologie uit het oog te verliezen.


Artsen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen seksueel geweld. Vaak nemen patiënten in zo'n situatie immers hun arts in vertrouwen. Of een arts vangt signalen van seksueel geweld op of stelt zij of hij tijdens een onderzoek tekenen ervan vast. In dergelijke situaties worstelen artsen met vragen zoals: Wat kan ik doen als ik seksueel geweld vermoed of vaststel? Welke zorg en advies kan ik het slachtoffer bieden? Wanneer rechtvaardigen signalen een ingrijpen van buitenaf? Hoe kan ik de band met het slachtoffer en haar of zijn familie zo veel mogelijk in stand houden en tegelijk hulp organiseren, en zo nodig toch tijdig ingrijpen om eenieders veiligheid te garanderen? Een concreet gevalideerd stappenplan of ‘meldcode' was dus nodig.


De Meldcode Seksueel Geweld heeft de vorm van een beslissingsboom. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe een zorgverlener in gevallen van seksueel geweld op een zorgvuldige wijze kan handelen. Ook bij twijfel worden een aantal mogelijke stappen opgesomd. De Meldcode wil zo vooral een hulpmiddel zijn zodat meer zorgverleners slachtoffers helpen binnen de grenzen van hun deontologie en niet zwijgen uit vrees om deontologische regels te overtreden.


Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde der Artsen : "Als hulpverlener is het onze taak mensen te beschermen, ook als personen zelf niet in staat zijn om hulp te vragen. De arts moet daarom zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en met respect voor de medische deontologie bijdragen aan de strijd tegen seksueel geweld."


Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: "Slachtoffers van seksueel geweld zoeken vaak een luisterend oor bij hun arts. Daarom is de ondersteuning van artsen om op een correcte manier om te gaan met de vragen die in die context rijzen zo belangrijk. Het Instituut is dan ook erg blij dat de Orde der Artsen haar schouders heeft gezet onder de ontwikkeling van deze Meldcode: op die manier kon een goed evenwicht gevonden worden tussen de vragen en problemen die in de praktijk rijzen en de deontologie van artsen."


De meldcode zal ruim verspreid worden bij artsenkabinetten en ziekenhuizen. Daarnaast dient de meldcode ook best opgenomen te worden in de artsenopleiding.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties.

Slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.

De Orde der artsen is een openbare instelling die beoogt in het belang van de patiënt, de volksgezondheid en het algemeen welzijn te waken over de handhaving van de morele integriteit van het beroep, de correcte invulling van de professionele autonomie van de artsen, de kwaliteit van de zorg op basis van de huidige wetenschappelijke kennis, het vertrouwen van de burger in de arts en de bijzondere vertrouwensrelatie van de arts met zijn patiënten.

Info? https://www.ordomedic.be.

Perscontact


Orde der artsen
Michel Deneyer
E-mail: michel.deneyer@ordomedic.be
Tel: +32 2 743 04 00
https://www.ordomedic.be

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Daphné Rasschaert
E-mail: daphne.rasschaert@igvm.belgie.be
Tel: +32 2 233 43 92
http://igvm-iefh.belgium.be

Nieuws
14/09/2018
Beveiliging van huisartsen - Brief van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken aan de Huisartsenkringen
Nieuws
02/03/2018
PERSBERICHT : Meldcodes vrouwelijke genitale verminking, partnergeweld en seksueel geweld
Op vrijdag 2 maart om 13u stellen Zuhal Demir, staatssecretaris voor Gelijke Kansen, en de Orde der Artsen hun gezamenlijke meldcodes rond vrouwelijke genitale verminking, partnergeweld en seksueel geweld voor. Deze hebben tot doel de zorgverleners te informeren zodat ze weten welke stappen ze kunnen ondernemen in het kader van verontrustende situaties van gendergerelateerd geweld.

Staatssecretaris voor Gelijke kansen Zuhal Demir: "Vorige zomer deed ik een oproep aan artsen om meer gebruik te maken van hun spreekrecht in geval van vrouwelijke genitale verminking, om zo jongere zusjes van meisjes die wel geconfronteerd werden met de praktijk te beschermen. De Orde der Artsen gaf onmiddellijk gehoor aan mijn oproep en samen hebben we een aantal meldcodes uitgewerkt. Tot nu toe zijn er al heel wat initiatieven geweest om zorgverleners te sensibiliseren, maar de betrokkenheid van de Orde der Artsen is een momentum."

Er werden reeds twee meldcodes uitgewerkt: één rond partnergeweld en één rond vrouwelijke genitale verminking. De meldcode rond seksueel geweld wordt nog verder uitgewerkt. Zij vormen een soort van beslissingsboom waarbij duidelijk wordt uitgelegd hoe de zorgverlener in geval van noodsituaties op een zorgvuldige wijze kan handelen. Ook worden een aantal stappen opgesomd in geval van twijfel. Dit moet vooral een hulpmiddel zijn om ervoor te zorgen dat meer zorgverleners gebruik maken van de mogelijkheden tot handelen om de slachtoffers te helpen en niet zwijgen uit voorzorg.

Tom Goffin, griffier van de Orde der Artsen: "Een arts is dikwijls de vertrouwenspersoon bij uitstek die daardoor vaak één van de weinige personen is die op de hoogte is van bepaalde situaties van gendergerelateerd geweld. Het is van groot belang dat een arts die vertrouwensrelatie kan bewaren en daarvoor bestaat ook het beroepsgeheim. Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde der artsen: "Maar het is ook de rol van de arts om mensen te beschermen in geval van noodsituaties. Wij blijven in de eerste plaats een hulpverlener, ook als de persoon zelf niet altijd in staat is om hulp te vragen. Daarom zijn de meldcodes van belang."

De Staatssecretaris en de Orde zullen de meldcodes ruim verspreiden naar artsenkabinetten en ziekenhuizen. Daarnaast moeten de meldcodes ook opgenomen worden in de artsenopleidingen zodat reeds van bij het begin elke arts weet hoe hij in deze moeilijke situaties kan handelen.

Staatssecretaris Zuhal Demir: "Sensibilisering rond partnergeweld, seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking is uitermate belangrijk, maar in bepaalde gevallen is het ook noodzakelijk om repressief op te treden en politie en parket het nodige te laten doen om slachtoffers te beschermen en daders te bestraffen. Want sanctioneren kan ook een sensibiliserend effect hebben. Wat bijvoorbeeld vrouwelijke genitale verminking betreft, hebben we een wetgeving die verminking, die zowel in het binnen- als buitenland uitgevoerd wordt, strafbaar stelt. Een waarschuwing is maar efficiënt als je ook bereid bent om ze uit te voeren."


Meer info: Bart Suys: bart.suys@zuhal.fed.be - 02 574 85 42 - 0470 71 61 40
Orde der Artsen: info@ordomedic.be - 02 743 04 00

Nieuws
26/06/2017
dr. R. Kerzmann, lid van de nationale raad, eerste ondervoorzitter van de CEOM

De Orde der artsen feliciteert dokter Roland Kerzmann, lid van zijn nationale raad, die opnieuw verkozen werd tot eerste ondervoorzitter van de CEOM (Conseil Européen des Ordres des Médecins - Europese Raad van de Ordes van artsen).


De Belgische Orde der artsen zal op die manier voort haar bijdrage kunnen leveren tot de Europese deontologische en ethische reflectie.

Nieuws
24/01/2017
FOD Mobiliteit en Vervoer : KB 14 december 2016 - Rijbewijs
Nieuws
13/01/2017
Omstandige geneeskundige verklaring met het oog op een rechterlijke bescherming van een meerderjarig persoon
De Voorzitter van de Vrederechters en rechters in de politierechtbank van Oost-Vlaanderen bevelen bijgaand modelformulier aan betreffende het opstellen van een omstandige geneeskundige verklaring met het oog op een rechterlijke bescherming van een meerderjarig persoon.
Nieuws
25/11/2016
FOD Justitie - Identificatiefiche in te vullen in het kader van een opdracht als arts-deskundige
Het is absoluut noodzakelijk dat artsen die optreden als deskundige in opdracht van de gerechtelijke overheden bij het invullen van de identificatiefiche (cf. bijlage) op vraag van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, een geldig en frequent gecheckt e-mailadres vermelden.
Nieuws
26/10/2016
Persbericht : ARTS IN NOOD gaat nationaal