Nieuws

Nieuws
19/03/2021
Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire - Appel à candidature médecin membre Huy-Marneffe
Nieuws
26/02/2021
Euthanasiecommissie verhuist op 1 maart 2021 - Nieuw registratiedocument volwassenen

De euthanasiecommissie verhuist op 1 maart 2021 naar Galileelaan 5/2 te 1210 Brussel.

Het registratiedocument voor euthanasie (VOLWASSEN) werd daarom aangepast ( zie bijlage).

Gelieve steeds www.euthanasiecommissie.bete consulteren zodat u over de meest recente versie van het registratiedocument beschikt (rubriek Formulieren).

De telefoonnummers en mailadressen blijven ongewijzigd.

Ongeacht of de euthanasie wordt uitgevoerd op basis van een actueel verzoek of op basis van een wilsverklaring, de arts die de euthanasie heeft toegepast moet het registratiedocument betreffende euthanasie invullen en doorsturen naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie binnen de vier werkdagen volgend op de euthanasie.

Er bestaan twee registratiedocumenten:

1. één voor de euthanasie van een VOLWASSEN of minderjarige en ontvoogde patiënt

o Registratiedocument van een euthanasie in PDF versie (af te drukken en in te vullen)

o Registratiedocument van een euthanasie in Word versie (in te vullen en af te drukken)

2. één voor de euthanasie van een MINDERJARIGE niet-ontvoogde patiënt

o Registratiedocument van een euthanasie van een minderjarige niet-ontvoogde patiënt in PDF versie (af te drukken en in te vullen)

o Registratiedocument van een euthanasie van een minderjarige niet-ontvoogde patiënt in Word versie (in te vullen en af te drukken)

Contact

NL: De Ville Evi

+32 2 524 92 64

euthanasiecom@health.fgov.be

FR: Céline Drappier

+32 2 524 92 63

euthanasiecom@health.fgov.be


Secrétariat | Secretariaat
Commission fédérale de Contrôle et d’Evaluation de l’Euthanasie (CFCEE)
| Federale Contrôle en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE)

avenue Galilée 5/2 Galileelaan 5/2 | 1020 BRUXELLES/BRUSSEL | Belgique/België
euthanasiecom@health.fgov.be

02 524 92 63 (FR) – 02 524 92 64 (NL)

celine.drappier@health.fgov.beevi.deville@health.fgov.bewww.health.belgium.be | Contact Center +32 (0)2.524.97.97

Copyright : Andres Rodriguez - fotolia.fr Save-a-Tree Printing

Ne gaspillez pas nos ressources naturelles en imprimant inutilement ce courriel/ Spaar onze natuurlijke hulpbronnen door dit e-mailbericht niet nutteloos af te drukken.

Nieuws
05/02/2021
Federaal Agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) - Pilootproject burn-out
Nieuws
29/01/2021
Aanbeveling van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (21 december 2020) - Ethische aspecten betreffende de prioritering van zorg in tijden van COVID-19
Nieuws
13/11/2020
Fluorochinolon-antibiotica voor systematisch gebruik en inhalatie-risico van hartklepregurgitatie of -insufficiëntie
Nieuws
14/07/2020
Rijgeschiktheidsnormen voor bestuurders die lijden aan cardiovasculaire aandoeningen
Op 8 juli 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot omzetting van richtlijn 2016/1106 van de Commissie van 7 juli 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs.

Dit besluit voorziet in de aanpassing van de rijgeschiktheidsnormen voor bestuurders die lijden aan cardiovasculaire aandoeningen, naar aanleiding van Europese richtlijn 2016/1106. De nieuwe normen treden in werking op 18 juli 2020.

Bijgaand vindt u een gecoördineerde tekst van deze normen, zoals aangepast door het koninklijk besluit van 16 juni 2020. De wijzigingen zijn in rood aangeduid.

Nieuws
29/05/2020
Onderwijs Vlaanderen - Draaiboek voor de heropstart van de lessen van de basis- en secundaire scholen
Als arts heeft u een bepalende rol in het onderwijs aan leerlingen die afwezig zijn omwille van medische redenen post-lockdown.

Het Departement Onderwijs en Vorming vulde het draaiboek voor de heropstart van de lessen (https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-heropstart-van-de-lessen-op-school) recent aan specifiek voor onderwijs aan kinderen die afwezig zijn om een medische reden.

Het gaat om richtlijnen en suggesties over de heropstart van onderwijs dat niet op (de thuis)school plaatsvindt, maar wel via:
• Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH);
• Synchroon internetonderwijs (SIO, Bednet);
• Type 5-scholen;
• Diensten Met OnderwijsBehoeften (DMOB, K-diensten);
• Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH).

Vanaf p. 32 in het draaiboek vindt u gedetailleerd terug welke maatregelen de school of leerkracht moet treffen naar veiligheid en hygiëne toe, opdat er onderwijs kan plaatsvinden aan kinderen die afwezig zijn omwille van een medische reden.


Nieuws
17/04/2020
COVID-19: toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en verdere aanpak

In een gezamenlijke brief van 16 april 2020 aan de gezondheidszorgverstrekkers en hun representatieve organisaties onderstrepen de verantwoordelijken van de Risk Management Group, de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG dat de richtlijnen tot het uitstellen van niet-dringende en niet-noodzakelijke zorg om de best mogelijke zorg voor de COVID-19-patiënten te kunnen waarborgen werden verlengd. Zij roepen op om deze richtlijnen correct te blijven toepassen.