Wetgeving

Consulteer deze wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl

1. Wetgeving betreffende de Orde der artsen

Wettelijk kader van de Orde der artsen

Disciplinaire bevoegdheden van de raden van de Orde der artsen

10 NOVEMBER 1967. - Koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der artsen. BS 14-11-1967.

25 MAART 1969. - Koninklijk besluit van tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 32 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, betreffende de Orde der geneesheren. BS 28-03-1969.

25 NOVEMBER 1969. - Koninklijk besluit van betreffende de oprichting van de raden van de Orde der geneesheren. BS 14-02-1970.

6 FEBRUARI 1970. - Koninklijk besluit tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren. BS 14-11-1970.

28 APRIL 1970. - Koninklijk besluit betreffende de overdracht van bevoegdheden aan de raden van de Orde der geneesheren. BS 7-05-1970.

28 DECEMBER 1972. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren. B.S. 6-01-1973.

2. Specifieke wetgeving

a. Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

4 DECEMBER 2022 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

1 JUNI 2021. - Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure. BS 18-06-2021.

22 APRIL 2019. - Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. BS 14-05-2019

10 MEI 2015. - Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. BS 18-06-2015.

13 JUNI 1999 - Wet betreffende de controlegeneeskunde. BS 13-07-1999

29 APRIL 1999. - Wet betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen. BS 24-06-1999.

8 JULI 1964. - Wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. BS 25-07-1964.

b. Ziekenhuizen

10 JULI 2008. - Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008. BS 07-11-2008.

c. Patiëntenrechten

22 AUGUSTUS 2002. - Wet betreffende de rechten van de patiënt. BS 26-09-2002.

d. Bio-ethiek/bioéthique

7 MEI 2004. - Wet inzake experimenten op de menselijke persoon. BS 18-05-2004.

30 JUNI 2004. - Koninklijk besluit tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. BS 02-07-2004.

13 JUNI 1986. - Wet betreffende het wegnemen en transplanteren van organen. BS 14-02-1987.

4 APRIL 1996. - Koninklijk besluit betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. BS 16-10-1997.

24 NOVEMBER 1997. - Koninklijk besluit betreffende wegnemen en toewijzen van organen van menselijke oorsprong. BS 23-12-1997.

6 JULI 2007. - Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten. BS 17-07-2007.

19 DECEMBER 2008. - Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. BS 30-12-2008.

28 MEI 2002. - Wet betreffende de euthanasie. BS 22-06-2002.

2 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken. BS 13-05-2003.

14 JUNI 2002. - Wet betreffende de palliatieve zorg. BS 26-10-2002.

e. Informatie

beroepsgeheim: artikelen 458 en 458bis van het Strafwetboek.

30 JULI 2018. - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. BS 05-09-2018

27 APRIL 2016. - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

f. Medisch dossier

3 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het Algemeen Medisch Dossier. BS 17-07-1999.

3 MEI 1999. - Koninklijk besluit houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen. BS 30-07-1999.