Ordomedic

Gerelateerde adviezen en nieuws

Nieuws
08/07/2024
FOD Volksgezondheid - Bewust gebruik van psychofarmaca: voorschrijven en afbouwen

zie ook Nieuwsberichten 2 oktober 2023, 15 januari 2024 en 22 april 2024

Beste gezondheidsprofessionals,
Beste partners,

De sensibiliseringscampagne over een bewust gebruik van psychofarmaca loopt ten einde.

Deze campagne werd gelanceerd in september op initiatief van de FOD Volksgezondheid, met de steun van de partnerorganisaties. Verschillende thema’s werden besproken met als doel gezondheidsprofessionals te helpen toewerken naar een gepaster gebruik van psychofarmaca door hun patiënten.

Een laatste artikel is nu verschenen, deze keer rond het thema van voorschrijven en afbouwen.

Zodra we een behandeling met psychofarmaca overwegen voor patiënten, moeten we vanaf het begin rekening houden met twee elementen: regelmatige opvolging van het voorschrift om onnodig langdurig gebruik te voorkomen en geleidelijke afbouw. Hierbij spelen artsen, apothekers en psychologen/orthopedagogen allemaal een rol.

Want wanneer verschillende beroepsgroepen samenwerken, kunnen zij patiënten efficiënter begeleiden op de lange termijn.

Er werd verschillende malen gepost op sociale media en op de websites van onze partners.

U kunt er meer over lezen in het artikel verschenen in de recentste editie van BeCare Magazine.

Er werd ook een nieuwsbrief die werd verzonden naar iedereen die zich had ingeschreven op het webportaal www.gebruikvanpsychofarmaca.be. Op dat portaal vindt u verschillende nuttige en betrouwbare bronnen over voorschrijven en afbouwen van psychofarmaca. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Tot slot leest u hier de voorlopige resultaten van het afbouwprogramma voor benzodiazepines van het RIZIV. Een terugbetaald multidisciplinair programma dat nu al zijn vruchten afwerpt!

Mag ik u vragen om deze e-mail zo veel mogelijk te delen met uw netwerk? Zo sensibiliseren we nog meer mensen.

Alvast bedankt voor uw steun.

Samen zorgen we voor een gepast gebruik van psychofarmaca.

Nieuws
05/07/2024
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) - Aanbevelingen en FAQ in het kader van de asielprocedure

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) is verantwoordelijk voor de behandeling en beoordeling van verzoeken om internationale bescherming die in België worden ingediend. De wet verplicht het CGVS om elk verzoek individueel te behandelen en te beoordelen, waarbij alle relevante elementen in aanmerking worden genomen, inclusief de fysieke en/of mentale gezondheid van de verzoeker.

Het blijkt in de praktijk dat medische elementen, die in het kader van de asielprocedure aan het CGVS worden overgemaakt, niet altijd voldoende duidelijk of volledig zijn. Dit verhindert dat ze effectief bijdragen aan het belang van de verzoeker of aan het bevorderen van het onderzoek en de besluitvorming in de asielprocedure.

Om deze reden wenst het CGVS een korte toelichting en enkele aanbevelingen te communiceren. Deze aanbevelingen maken deel uit van een reeks initiatieven die het CGVS zal opzetten om de deelname aan de asielprocedure te faciliteren voor verzoekers met bijvoorbeeld psychische aandoeningen en om de besluitvorming met betrekking tot deze verzoeken te verbeteren.

Deze aanbevelingen zijn een initiatief en product van het CGVS en onder meer het resultaat van overleg met verschillende instanties, zoals de Hoge Gezondheidsraad en de medische dienst van Fedasil.

Bij deze e-mail vindt u de volgende bijlagen:

 1. Aanbevelingen van het CGVS - Medische elementen en bevindingen in het kader van de asielprocedure;
 2. Veelgestelde Vragen (FAQ) - Toelichting en antwoorden om u te helpen de aanbevelingen te begrijpen en eventuele vragen te beantwoorden.

Wij raden u aan om beide documenten zorgvuldig door te nemen.

Online Informatiesessies: Het CGVS organiseert voor medische professionals die eventuele verdere vragen of opmerkingen hebben rond de toepassing van de aanbevelingen ook een aantal online informatiesessies via Teams. Geïnteresseerden kunnen zich vóór 15/7 inschrijven via onderstaande link.* Om organisatorische redenen zijn er voorlopig 3 Nederlandstalige en 3 Franstalige informatiesessies gepland, voor 35 deelnemers per sessie. Mocht u ook geïnteresseerd zijn, maar de reeds geplande datums passen niet of alle plaatsen zijn intussen al ingenomen, dan zal het CGVS later dit jaar bij voldoende interesse bijkomende sessies organiseren.

Bent u geen medische professional en hebt u verdere vragen die niet in de FAQ worden beantwoord, dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor dit initiatief via het e-mailadres cgra-cgvs.vulnerability@ibz.be.

[...]

*Disclaimer:

In het kader van de inschrijvingen voor de online informatiesessies, maakt het CGVS gebruik van de tool EUSurvey van de Europese Commissie.

Voor meer informatie over deze tool en de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u hier terecht: EUSurvey - Privacy Statement (europa.eu)

Het CGVS verwerkt uw gegevens voor de organisatie van de informatiesessies. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het CGVS kan u hier terecht: Privacy- Persoonsgegevens | CGVS


Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

Ernest Blerotstraat 39 | 1070 Brussel | www.cgvs.be | www.asyluminbelgium.be

Medisch dossier07/06/2024 Documentcode: a171012
Toegang van de patiënt tot de hem betreffende persoonlijke notities van de arts.

De nationale raad van de Orde der artsen wordt om advies verzocht betreffende het recht van de patiënt op inzage en afschrift van de hem betreffende persoonlijke notities van de arts.

De patiënt heeft het recht om zijn medisch dossier in te kijken en er een afschrift van te krijgen volgens de werkwijze die vastgelegd is in artikel 9, §§ 2 en 3, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (Patiëntenrechtenwet).

Voorheen had het rechtstreekse toegangsrecht van de patiënt geen betrekking op de persoonlijke notities van de arts, hoewel ze deel uitmaken van zijn patiëntendossier (advies van 21 november 2017 van de Federale commissie rechten van de patiënt, Het patiëntendossier, p. 6).

Ingevolge de recente wijziging van de Patiëntenrechtenwet door de wet van 6 februari 2024, die geen enkele overgangsbepaling bevat, werd deze uitzondering geschrapt. Er wordt niet langer verwezen naar de persoonlijke notities waardoor dus niet langer een afwijkingsregeling geldt voor de toegang tot deze notities .

Hieruit volgt dat de patiënt recht heeft op inzage en afschrift van de hem betreffende persoonlijke notities van de arts overeenkomstig dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze die van toepassing zijn op de andere elementen uit het patiëntendossier. Enkel de gegevens over derden in zijn dossier vallen buiten zijn recht op inzage en afschrift.

Nieuws
30/04/2024
Hydrocéphalie normotensive, maladie presque inconnue : questionnaire.

Je suis le Dr Gianpaolo Petrella, chirurgien neurologue italien spécialisé en neurochirurgie depuis plus de 20 ans, et je m'occupe de l'hydrocéphalie normotensive.

Je vous écris pour solliciter votre collaboration dans la diffusion de ce questionnaire sur la connaissance de l'hydrocéphalie normotensive (NPH) à tous vos médecins, via des listes de diffusion ou des publications sur votre site web :

https://forms.gle/YDk4ZyR2ysjqPRzb6

L'hydrocéphalie normotensive est une maladie souvent négligée dans le diagnostic différentiel avec la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Elle touche principalement les personnes de 60 ans et plus, présentant des symptômes tels que la démence, l'incontinence et des difficultés à marcher.

Bien qu'elle affecte 9 à 15 % de toutes les démences, seul 25 % des patients atteints subissent une intervention chirurgicale, tandis que les autres ne reçoivent pas le traitement approprié et sont erronément étiquetés comme "dément", atteints de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson.

La reconnaissance précoce de cette maladie permet un traitement adéquat et la guérison, apportant des avantages au patient, à sa famille et à la société, avec d'importantes économies dans le système de santé.

Afin de diffuser les informations et d'évaluer les connaissances actuelles sur la maladie, nous avons traduit un questionnaire destiné à tous les médecins.

Le questionnaire est basé sur l'expérience d'un collègue américain, traité à tort pendant 10 ans comme atteint de la maladie de Parkinson, avant de recevoir le diagnostic correct d'hydrocéphalie normotensive et le traitement approprié.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2442723/

L'objectif est de sensibiliser à cette maladie et de créer un réseau de professionnels pour un diagnostic précis et un traitement efficace de l'hydrocéphalie normotensive.

Jusqu'à présent, nous avons envoyé le questionnaire aux 107 associations médicales provinciales italiennes, récoltant environ 600 réponses. Malheureusement, l'analyse des données a confirmé une faible connaissance de la maladie chez les médecins italiens. Nous espérons maintenant étendre notre enquête aux médecins de tous les autres pays européens, en comptant sur votre précieuse collaboration.

Je vous remercie par avance pour votre intérêt et votre soutien.

Cordialement,

Dr. Gianpaolo Petrella E-mail : dottorpetrella@gmail.com Tél. portable : +39 3476352149

Nieuws
22/04/2024
ACNAW - Appel à candidatures
Nieuws
22/04/2024
FAGG - WAARSCHUWING ernstig geval van ZOLPIDEM shopping !
Nieuws
29/03/2024
Minister van Binnenlandse Zaken - Nieuwe procedure voor stemming bij volmacht - Europese, federale en gewestelijke verkiezingen 9 juni 2024
Beroepsgeheim23/03/2024 Documentcode: a171007
De voorwaarden van de doctrine van het gedeeld beroepsgeheim.

De nationale raad van de Orde der artsen herhaalt in zijn vergadering van 23 maart 2024 de voorwaarden van de doctrine van het gedeeld beroepsgeheim.

Het toepassingsgebied van het advies beperkt zich tot informatie-uitwisseling tussen personen die een gezondheidszorgberoep uitoefenen.

Het gedeeld beroepsgeheim is een in de rechtsleer ontwikkelde theorie die tegemoet komt aan het huidig zorglandschap waarin zorg en begeleiding wordt verstrekt door meerdere gezondheidszorgbeoefenaars, met nood aan gegevensdeling om kwalitatieve en doeltreffende zorg te kunnen verlenen.

De toepassing van het gedeeld beroepsgeheim tussen wie een gezondheidszorgberoep uitoefent is onderworpen aan volgende voorwaarden:

 • De gegevensdeling kan enkel plaatsvinden tussen gezondheidszorgbeoefenaars die eveneens gehouden zijn tot het beroepsgeheim;
 • De gezondheidszorgbeoefenaars handelen vanuit eenzelfde zorgverleningscontext en beogen eenzelfde finaliteit;
 • De gezondheidszorgbeoefenaars delen de gegevens enkel in het belang van de patiënt;
 • De gegevensdeling beperkt zich tot de voor zorgverlening noodzakelijke informatie, opdat de gezondheidszorgbeoefenaars hun taak effectief kunnen uitoefenen;
 • De patiënt weet welke gegevens uitgewisseld worden, met wie en met welk doel;
 • De patiënt verzet zich niet tegen de gegevensdeling.

In de praktijk stellen zich de meeste problemen in verband met de mogelijkheid voor de patiënt om zich te verzetten tegen de gegevensdeling. Indien de patiënt zijn verzetsrecht uitoefent maar de arts het noodzakelijk acht dat andere gezondheidszorgbeoefenaars op de hoogte worden gebracht van de medische voorgeschiedenis van de patiënt, is het op deontologisch vlak aangewezen als volgt te handelen:

 • De arts bevraagt de patiënt over de redenen van het verzet. Soms wenst de patiënt slechts één gezondheidszorgbeoefenaar uit te sluiten of voelt hij schroom omtrent het delen van één bepaald gegeven. Door naar de patiënt te luisteren kan de arts tegemoet komen aan de wensen van de patiënt en alsnog bepaalde gegevens delen met andere gezondheidszorgbeoefenaars waartegen de patiënt zich niet heeft verzet;
 • De arts licht de patiënt in over het nut en de noodzaak van gegevensdeling en preciseert welke gegevens worden gedeeld, met wie en met welke doelstelling. Het delen van informatie kan bijdragen tot een betere zorgkwaliteit, zorgcontinuïteit en patiëntveiligheid;
 • De arts wijst de patiënt eveneens op zijn verantwoordelijkheden binnen de zorgrelatie en gaat in dialoog met de patiënt over de wijze waarop deze laatste aan zijn verantwoordelijkheden zou willen voldoen;
 • De arts licht de patiënt in over de risico’s die het niet-informeren met zich kan meebrengen;
 • Tot slot legt de arts de patiënt uit dat een zorgrelatie een wederzijdse vertrouwensrelatie inhoudt die moeilijk op te bouwen is indien bewust informatie wordt achtergehouden.

De arts die na voldoende inspanningen te hebben gedaan om de patiënt ertoe aan te zetten informatie te delen, vaststelt dat het verzet van de patiënt om dat te doen de zorgverlening de facto onmogelijk maakt, kan de zorgrelatie beëindigen, met inachtneming van de regels zoals bepaald in artikel 32, Code van Medische Deontologie.

Indien het niet-informeren van (een) andere gezondheidszorgbeoefenaar(s) een ernstig en acuut gevaar inhoudt voor de integriteit van de patiënt of een derde, kan informatie worden gedeeld op basis van de noodtoestand.