Mededeling van de provinciale raad van Antwerpen i.v.m. samenwerkingsovereenkomsten

CONTRACTEN EN VENNOOTSCHAPPEN

De Code Medische Deontologie (2018) heeft impliciet de Code Geneeskundige Plichtenleer (1975) opgeheven. Dit houdt in dat bij de beoordeling van de deontologische principes die gelden voor de professionele samenwerking tussen artsen, associaties en vennootschappen niet meer kan verwezen worden naar de artikelen 159 tot 165 Code Geneeskundige Plichtenleer (1975).

Associaties tussen artsen

Bij het opstellen van een samenwerkingscontract tussen artsen is het belangrijk advies te vragen aan deskundigen, beroepsverenigingen, of collega’s met ervaring. Er bestaan geen type contacten die goedgekeurd zijn door de Orde. Het is de verantwoordelijkheid van de artsen om goede afspraken vast te leggen in een overeenkomst

De arts kan steeds een vrijblijvend advies vragen aan zijn provinciale raad. Dit betekent dat de arts altijd vrij kiest of hij al dan niet advies vraagt over de bepaalde deontologische aspecten van de overeenkomsten. Het is niet de bedoeling dat contacten in hun geheel worden nagekeken.

De provinciale raad vraagt aan artsen om, na lectuur van hun contracten, specifieke en welomschreven vragen te stellen omtrent deontologische aspecten ervan. Hierdoor kan de provinciale raad duidelijkere en concretere antwoorden formuleren.

Het advies dat de provinciale raden over de overeenkomsten geven is een niet-bindend advies

Vennootschappen

Waar de arts vroeger elk ontwerp van statuten, huishoudelijk reglement, oprichtingsakte van een vennootschap of vereniging, elk ontwerp van overeenkomst, evenals elk stuk dat er naar verwijst, voorafgaandelijk diende voor te leggen aan zijn provinciale raad, is deze verplichting op heden niet meer van toepassing.

De Code van medische deontologie 2018 (CMD2018) bevat deze verplichting niet meer. De arts kan zijn provinciale raad wel nog een deontologisch advies vragen. Dit deontologisch advies is geen juridisch advies.

Het opstellen van vennootschapscontracten is een opdracht voor notarissen en juristen , het is wel belangrijk dat de arts het contract nakijkt op inbreuken op de deontologie.

Deontologische aanbevelingen

Als algemene regel voor samenwerkingsovereenkomsten geldt dat alle deontologische regels van toepassing blijven

In zijn vergadering van 20 juni 2020 heeft de nationale raad van de Orde der artsen de regels herhaald die worden beschreven in zijn leidraad "contracten en vennootschappen", gepubliceerd op 15 september 2018

(https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/leidraad-contracten-en-vennootschappen ).

Besluit

In overeenstemming met het advies van 16 maart 2019 “Gevolgen van de opheffing van de Code geneeskundige Plichtenleer (1975) door de Code Medische Deontologie (2018) voor de samenwerkingsovereenkomsten”* en na overleg met beroepsverenigingen die dezelfde onderwerpen behandelen, zal de provinciale raad zich blijven inzetten om zoveel mogelijk te verwijzen naar de deontologische aspecten van contracten, maar zal de provinciale raad geen volledige contracten meer screenen op vraag van artsen of derden (notarissen, accountants,…).

We stellen artsen voor om, na lectuur van hun contracten, vragen omtrent deontologische aspecten duidelijk en strikt omlijnd aan te geven. Hierdoor kan de provinciale raad duidelijker en concretere antwoorden formuleren."