Samenvatting workshop werking provinciale raad Antwerpen

Geen enkele arts vindt graag een brief van de Orde der artsen in zijn brievenbus. Het zou een klacht kunnen zijn. De onrust waartoe dergelijke brief aanleiding geeft, is mogelijks deels te verklaren door het feit dat veel artsen niet weten wat de provinciale raad precies doet en hoe een procedure voor de provinciale raad verloopt. Om die reden werden de belangrijkste aspecten van de werking van de provinciale raad uiteen gezet.

Allereerst werd stilgestaan bij het wettelijk kader waarbinnen de provinciale raad als orgaan van de Orde der artsen dient te werken: deze bevoegdheden omvatten administratieve , preventieve en disciplinaire taken.

De administratieve bevoegdheid omhelst o.a. het opmaken en actualiseren van de Lijst van de artsen ingeschreven in de provinciale raad.

Vervolgens kwam de tuchtbevoegdheid van de provinciale raad aan bod. Hierbij werd in detail ingegaan op de verschillende stappen in de tuchtprocedure. De arts beschikt tijdens deze procedure over verschillende procedurewaarborgen om zijn rechten van verdediging maximaal te garanderen. Lang niet elke klacht leidt ertoe dat de arts op de tuchtzitting van de raad moet verschijnen, laat staan dat de arts een sanctie wordt opgelegd met een effect op het recht om het artsenberoep verder uit te oefenen. Dit werd geïllustreerd aan de hand van cijfermateriaal voor de periode 2016-2020.

Tot slot werd de adviesbevoegdheid (preventieve taken) , een minder bekende maar daarom niet minder belangrijke bevoegdheid van de provinciale raad, besproken. Deze bevoegdheid heeft een preventieve doelstelling. De arts die bij deontologische problemen tijdig een advies vraagt aan de provinciale raad alvorens te handelen, zal op die manier immers niet zelden kunnen vermijden dat het later tot een tuchtprocedure komt.

Ook het aanbieden van LOK-pakketten omtrent deontologische vraagstukken en werking van de provinciale raad ter attentie van de artsen in de provincie en het ontwikkelen van symposia behoren tot deze bevoegdheid van de raad.

Buiten de context van de bevoegdheid dat een provinciale raad in België is interessante lectuur te vinden over onderzoek over de Nederlandse tuchtrecht bij artsen : https://www.rug.nl/rechten/organisatie/vakgroepen/sbb/toekomst-tuchtrecht-zorgverleners/