Dixit attest, antedateren, a posteriori attest

Volgende situatie klinkt u ongetwijfeld niet vreemd in de oren:

Op vrijdag 1 juni stelt u bij een patiënt een luchtweginfectie vast. De patiënt vertelt : “Ik dacht dat het wel zou overgaan, maar nu zijn we twee dagen verder en het is nog niet beter, maar ik ben woensdag en donderdag ook niet gaan werken” en vraagt om een afwezigheidsattest te schrijven voor zijn werkgever en dit met ingang van... woensdag 30 mei.

Hoe gaat u hiermee om? Mag u het attest voor zijn werkgever dan laten ingaan op maandag of gaat het dan om een ongeldig of niet-toegelaten attest.

We herinneren er u aan dat : ‘Een medisch attest is een getuigschrift dat een feit van medische aard vaststelt en bevestigt op grond van eigen ondervraging en onderzoek. Het wordt afgeleverd door de arts die het feit zelf heeft vastgesteld. Het medisch attest dient vanzelfsprekend volledig waarheidsgetrouw te zijn en houdt alleen medische vaststellingen over de patiënt zelf in’.

Begrip: geantedateerd attest – a posteriori attest

Antedateren en a posteriori attesteren, zijn twee verschillende zaken.

Antedateren is altijd ver­boden en kan zelfs strafrechtelijk gesanctioneerd worden. In het aangegeven voorbeeld hierboven betekent antedateren : u maakt het attest op vrijdag op en u zet er de datum van woensdag onder. Dit mag dus niet.

A posteriori attesteren of om een a posteriori attest maken betekent dat u (in deze casus) het attest op vrijdag maakt en dateert maar u attesteert ook dat de patiënt reeds sinds woensdag ziek is.. . Dat is niet per definitie verboden, maar u moet er wel uitermate voorzichtig mee omspringen.

Is een a posteriori attest toegelaten?

Op deontologisch vlak is een retroactief attest is soms mogelijk. Zo heeft de Nationale Raad al geadviseerd (in de context van schoolattesten) dat “het a posteriori attesteren van een ongeschiktheid uitzonderlijk mogelijk is als het attest gebaseerd is op medische bevindingen en aanvaardbare verklaringen van de betrokkene” (advies van 28.07.2007). Als u op vrijdag op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek van de patiënt kunt veronderstellen dat hij al langer ziek moet zijn, dan kan u het attest laten ingaan op woensdag.

Op wettelijk vlak wordt dit attest als ongeldig beschouwd voor de eerste twee dagen. Bovendien moet men immers (op basis van het arbeidsreglement) binnen de twee dagen een attest inleveren bij de werkgever opdat men zgn. gewaarborgd loon zou krijgen. Als de patiënt u echter pas de derde dag ziet, kan hij nooit op tijd aan deze verplichting voldoen... en zal hij dus zeker geen gewaarborgd loon krijgen voor deze eerste twee dagen. Doch dat is niet uw probleem als arts.

Ons advies

Op basis van medische indicaties kan het verantwoord zijn om een ongeschiktheidsperiode te laten ingaan op een dag die de datum van het attest voorafgaat. Zijn die indicaties er niet, dan beperkt u zich beter tot een zgn. dixit-attest.

Begrip: dixit-attest

Een dixit-attest is een attest dat louter en alleen gebaseerd is op de verklaring van de betrokkene en niet op een diagnose. Dergelijke verklaring heeft nooit het karakter van een medisch attest.

De gebruikelijke voorgedrukte medische formulieren kunnen hiervoor niet aangewend worden. Teneinde elk misverstand met een eigenlijk medisch attest te vermijden en de gevraagde signaalfunctie bij problematische afwezigheid te onderstrepen dient een dergelijk attest met de hoofding dixit-attest te beginnen. In deze optiek zal de wederzijdse vertrouwensrelatie die de grondslag is van elke arts-patiëntrelatie niet uit het oog worden verloren.

Dergelijk attest dient duidelijk te vermelden : “Volgens verklaring van betrokkene …..”

Dergelijke dixit-attesten kunnen onder meer gebruikt worden in het kader van schoolonbekwaamheid. Indien de school geregeld dergelijke dixit-attesten ontvangt, kan zij dit signaleren aan de CLB-arts die op zijn beurt desgevallend overleg kan plegen met de behandelende geneesheer.

De nationale Raad heeft in dit kader een nieuw dixit-attest ontworpen dat u ook op de website van de Nationale Raad kan terugvinden.

DIXIT- ATTEST

lk, ondergetekende, arts, rapporteer hierbij dat

(naam patiënt)

mij op ....../..... verklaart om gezondheidsredenen niet in staat geweest te zijn

  • · de lessen bij te wonen
  • · aanwezig te zijn op de stageplaats van .../.../..... tot en met .../.../.....

De CLB-arts kan op basis van dit attest contact met mij opnemen

Naam en identificatie van de arts

Datum :.............. Handtekening arts