Kanttekeningen en verduidelijkingen bij de vorige nieuwsbrief

Is een a posteriori attest toegelaten? Niet te verwarren met het dixit-attest!

Op deontologisch vlak is een retroactíef of a posteriori medisch attest soms mogelijk. Dit is ook zo buiten de context van de schoolattesten. Het a posteriori attesteren van een ongeschíktheid is uitzonderlijk mogelijk als het attest gebaseerd is op medische bevindingen en aanvaardbare verklaringen van de betrokkene. Met andere woorden: mits de arts zich kan baseren op objectieve medische elementen die hij eerder verzamelde of op geactualiseerde gegevens uit het medisch dossier (cfr. adviezen van de NR. 28.07.2007 en 19.09.2020, Opstellen van medische documenten - Principes en aanbevelingen)

bv. Als u op vrijdag op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek van de patiënt kunt veronderstellen dat hij al langer ziek moet zijn, dan kan u het attest laten ingaan op de woensdag voordien. Of, wanneer iemand komt bevallen, mag u medisch verklaren dat patiënte de week voordien zwanger was.

Naast het deontologische aspect is er aan deze attesten ook een juridische en financiële kant verbonden. Juridisch is er de verplichting van de werknemer om de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen. Naast die onmiddellijke verwittiging dient hij de werkgever binnen de voorziene termijn een medisch attest te bezorgen als hij daarom verzoekt, maar wat die voorziene termijn exact is, is afhankelijk van de geldende CAO en het arbeidsreglement. Als de patiënt nalaat dit attest ‘tijdig’ in te leveren bij de werkgever (in ons voorbeeld binnen de 2 dagen), kan het zijn dat hij geen recht heeft op zijn gewaarborgd loon, zelfs al was zijn afwezigheid gerechtvaardigd.

Doch de discussies tussen werkgever en werknemer staan los van uw medische evaluatie en mogen voor u als arts geen reden zijn om een attest te antidateren (= alsof u de patiënt op een eerdere datum had gezien) of om een a posteriori medisch attest op te maken zonder medisch objectieve argumenten (= alsof u op basis van uw huidige objectieve medische bevindingen kan besluiten dat de pathologie er toen al was). In het tweede geval had u een dixit-attest moeten gebruiken dat louter en alleen gebaseerd is op de verklaringen van de betrokkene die te maken hebben met een medische problematiek (en dus niet om een andere reden zoals familievakantie of problemen met transport) en niet op een diagnose die u zelf stelt.