Uit de praktijk gegrepen: “Ik heb een briefje nodig voor de school van mijn dochter voor vorige maand”.

Het dixit- attest binnen de context van het onderwijs

Elke huisarts zal zich wel herkennen in de vraag van een ouder: ” Kan je een briefje voor school schrijven voor 1 dag vorige maand, ik heb mijn kind toen thuisgehouden wegens koorts. Maar blijkbaar heb ik zelf al te veel dagen schoolverlet geattesteerd en nu vragen ze een briefje van de arts.”

De behandelende arts kan in dit geval dan een dixit-attest opstellen. De CLB-arts kan contact opnemen met de attesterende arts(en) als hij oordeelt dat er problematische afwezigheden zijn bij het kind.

Het dixit-attest binnen de context van het onderwijs blijft voor verwarring zorgen bij vele artsen.

Wat is een dixit-attest ? Het is een attest dat wordt opgesteld gebaseerd op verklaringen van de patiënt en niet op de eigen medische vaststellingen van de arts. Dergelijke verklaring heeft nooit het karakter van een medisch attest. De gebruikelijke voorgedrukte medische formulieren kunnen hiervoor niet aangewend worden. Teneinde elk misverstand met een eigenlijk medisch attest te vermijden en de gevraagde signaalfunctie bij problematische afwezigheid te onderstrepen, dient een dergelijk attest met de hoofding dixit-attest te beginnen. In deze optiek zal de wederzijdse vertrouwensrelatie die de grondslag is van elke arts-patiëntrelatie niet uit het oog worden verloren.

Dergelijk attest dient duidelijk te vermelden dat het gaat om een “verklaring van betrokkene …..”

Zulk attest mag dus opgesteld worden wegens gezondheidsredenen die niet, of niet meer, objectief kunnen worden vastgesteld. …..” Een dixit-attest kan enkel worden opgesteld op basis van verklaringen van de betrokkene die te maken hebben met een medische problematiek, en niet om andere redenen, zoals een familievakantie of problemen met transport.

Vanzelfsprekend mag geen enkel attest geantidateerd worden, dus ook het dixit-attest niet. Ook het dixit-attest dient als datum de datum van opstelling te vermelden.

Voor het volledige advies omtrent het dixit-attest, verwijzen we naar de website van de Nationale Raad.